Arbejdsbeskyttelse

Beskrivelse

Til Malerarbejder

Disse handsker er specielt velegnet til malerbranchen.

Til Præcisionsarbejder

Dette piktogram symboliserer den tilsigtede brug af handsker, som hovedsagligt anvendes af mekanikere og installatører. Hos disse handsker vægter man et sikkert greb, høj fingerfølsomhed og beskyttelse lige højt.

Til Grove arbejder

Handsker til byggesegmentet (Vejarbejder, anlægsarbejder, landbrug og skovbrug).

Til Havearbejder

I denne grupper, er handsker der primært anvendes til gartneri- og havearbejde.

Til specielle anvendelser

Reagensglassymbolet betegner handsker, der opfylder specifikke krav (f.eks. opløsningsmiddelresistente, helt dyppet etc.).

Til lave temperaturer

Handsker med dette piktogram, holder hænder, fingre og håndled varme i lavere temperaturer.

Handsker til enkle arbejder

Yder minimal beskyttelse.

Handsker til medium beskyttelse

Handsker der er testet hos et anerkendt prøveinstitut.

Beskyttelseshandsker til mekanisk risici

Følgende parametre testes:

Slidstyrke (niveau 0-4), cut beskyttelse (niveau 0-5),
rivestyrke (niveau 0-4), stikmodstand (niveau 0-4)
De opnåede effektniveauer er angivet i denne rækkefølge under piktogrammet. Niveau "0" betyder, at handske endnu ikke har opnået niveau 1. Mærkningen "X"  i stedet for et tal indikerer, at handsken ikke er blevet testet for risikoen. Jo højere værdi, jo bedre testresultat.

Eksempel EN388 - 4121: slidstyrke 4, cut beskyttelse 1, rivestyrke 2, stikmodstand 1

Beskyttelseshandsker mod kulde

Følgende parametre testes:

Konvektiv kulde (niveau 0-4), kulde kontakt (niveau0-4), vandgennemtrængning (niveau 0/1)

De opnåede effektniveauer er angivet i denne rækkefølge under piktogrammet.

Niveau "0" betyder, at handsken ikke kunne opnå niveau 1. Mærket "X" i stedet for et tal indikerer, at handsken for den tilsvarende risiko ikke blev testet. Jo højere værdi, des bedre testresultat.

EksempelEN511 - X21: Konvektiv kulde X, kuldekontakt 2, vandgennemtrængning 1

Beskyttelseshandsker mod kemikalier og mikroorganismer

Denne norm fastlægger egenskaberne hos beskyttelseshandsker mod kemikalier og mikroorganismer.

Medicinske handsker til engangsbrug

Denne standard specificerer krav og testmetoder til de fysiske egenskaber hos medicinske handsker til engangsbrug, for at sikre tilstrækkelig beskyttelse mod kontaminering under brug.

Øjenværn

Alle personlige øjenværn reguleres i EN166. Tal og bogstaver på glassene og den bærende ramme angiver i henhold til denne standard information om beskyttelsesniveauet, mekanisk slidstyrke, modstandsdygtighed overfor lysbuer og tildugning af øjenbeskyttelse.

Åndedrætsværn, filtrerende halvmasker til beskyttelse mod partikler

FFP1: Beskytter med fint støv op til 4 gange grænseværdien - ingen beskyttelse mod kræftfremkaldende og radioaktive stoffer samt luftbårne biologiske stoffer i risikogruppe 2 og 3 samt enzymer.

FFP2: Beskytter mod fint støv op til 10 gange grænseværdien - ingen beskyttelse mod radioaktive stoffer og luftbårne biologiske stoffer i risikogruppe 3 og enzymer.

FFP3: Beskytter mod fint støv op til 30 gange grænseværdien.

Grænseværdien for erhvervsmæssig udsættelse (OEL) angiver den koncentration, hvor et stofs akutte eller kroniske sundhedsskadelige virkninger i almindelighed ikke forventes. Grænseværdierne er baseret på eksisterende arbejdsmiljømæssige og toksikologiske fund.

Kapselhøreværn

Hele høreværnet er reguleret i EN352. Denne standard specificerer isolationsværdien, som fratrækkes støjniveauet for ikke at overskride det maksimalt tilladte lydniveau.

GLOVES FOR SPECIFIC REQUIREMENTS

Includes exclusively the risks that may cause very serios consequences such as death or irreversible damage to health relating to the following:

Substances and mixtures which are hazardous to health,

Harmful biological agents,

Ionising radiation,

Cuts by hand held chainsaws,

Harmful noise.

Dette websted bruger cookies. Cookies bruges til brugervejledning og webanalyse og bidrager til at gøre denne hjemmeside bedre og mere brugervenlig.
% 1

Flere oplysninger findes under% 2
X