Általános Szállítási és Fizetési Feltételek (ÁSZF)

1.     Árajánlat és szerződés

A Szállító ajánlatai kötelezettség nélküliek és a megadott határidőig érvényesek. Valamennyi adat, méret, képes melléklet csak tájékoztató jellegű mindaddig, amíg azokat a Szállító írásban meg nem erősíti. Vevő részéről a megrendelés, a Szállító részéről annak visszaigazolása, vagy a szállítás kötelezettséget jelent. A Szállító szolgáltatásaiés szállításai jelen szállítási feltételek alapján történnek. A megrendeléssel a Vevő ezeket elfogadottnak tekinti. Más jellegű üzleti vagy beszerzési feltételekre történő hivatkozásnak külön írásos megállapodás esetén van helye.

 

2.    Árak

Eladási árnak mindig a szállítás napján érvényes szállítói nettó árak számítanak. Az ár a listaáraktól eltérhet.Az árak nem tartalmazzák a csomagolási, szállítási, rakodási költségeket.

 

3.    Szállítás

Nettó 50.000,- Ft feletti megrendelések esetén az árak a szállítási költséget is tartalmazzák. Ha a megrendelt mennyiség nem azonos Szállító csomagolási- illetve megrendelési egységével, akkor Szállító jogosult a megrendelt mennyiségeket a csomagolási egységek szerint le- illetve felkerekíteni. Megrendelt, de a Vevő kérésére tovább tárolt küldeményt Szállító nem köteles őrizni, vagy jogosult tárolási költség felszámítására.

A.   Szállítási határidő -nem kötelező érvénnyel- a megrendelés kézhezvételétől számított 3 munkanap.Szállító jogosult a megrendelést részletekben is leszállítani. Előre nem látható események miatt a határidő módosulhat.

B.   A megrendelt, de le nem szállított árut Szállító nem tartja nyilván, későbbi szállítás új megrendelést követően lehetséges.

C.   Nagy összegű, vagy fizetési határidőn túli tartozás esetén Szállító a szállítási határidőt egyoldalúan meghosszabbíthatja, vagy elállhat a teljesítéstől. A szállítás vállalkozóval történik. A speditőr feladata, hogy a küldeményt sérülés nélkül juttassa el a címzett üzletébe. Megrendelő a küldeményt külsőleg megvizsgálja és:

•  nem sélt, originál csomagolású küldemény esetén a Megrendelő nem jogosult a speditőrt várakoztatni, a küldeményt „Coli”-ként (küldemény darabszám) veszi át.

•  Esetleges eltérés esetén a tételes átvételt követően, de legkésőbb 3 munkanapon belül Megrendelő közvetlenül a Szállítóval veszi fel a kapcsolatot. ez az ún. Bizalmi Elv.

•  Sérült, bontott küldemény esetén a tételes átvétel végéig jogosult Megrendelő a speditőrt várakoztatni, az esetleges eltérésről jegyzőkönyvet vesz fel, és azt a speditőrrel igazoltatja. A jegyzőkönyv egy példányát 2 munkanapon belül el kell juttatni a Szállítónak.

D.   A postai feladás a Megrendelő felelősségére történik.

 

4.    Fizetési feltételek

Amennyiben a felek másként nem állapodtak meg, a fizetési határidő 8 naptári nap. Szállító fenntartja magának a jogot, hogy a fizetési feltételeket egyoldalúan állapítsa meg, illetve egyoldalúan megváltoztassa, amennyiben a megállapodásokban rögzített feltételek nem teljesülnek. A Vevő hivatkozással, vagy kifogással élve nem jogosult egy esedékes számlafizetést egyeztetés nélkül visszatartani. Szállító a számla végösszegének a fizetési határidőig a bankszámlájára való beérkezését tekinti késedelemmentes teljesítésnek. Késedelmes fizetés esetén, a PTK rendelkezései alapján, Szállító késedelmi kamatot számít fel. Ha a Megrendelő által fizetett összeg nem fedezi együttesen a tőkét-, illetve kamatot- és egyéb költségeket, akkor a Szállító először a költségekre, majd a kamatokra és végül a tőketartozásra fordítja a kifizetett összeget. A számla kifizetéséhez kapcsolódó költségek (banki, utánvét, stb.) a Megrendelőt terhelik.

 

5.    Csomagolás

Mindenkor az érvényes jogszabályok szerint történik. A nem egy utas göngyöleget a kereskedelemben szokásos módon kell visszajuttatni a Szállítónak. Amennyiben Megrendelő nem biztosít csere göngyöleget (raklap, stb.) a megrendelt áru leszállításakor, úgy Szállító jogosult annak az ellenértékét leszámlázni.

1.    Tulajdonjog fenntartás

A leszállított áru annak a kifizetéséig a Szállító tulajdonát képezi. Az áru értékét a Szállító számlája határozza meg. Vevő a leszállított, de ki nem fizetett árut a megbízás nélküli ügyvitel szabályai szerint kezeli. Vevő köteles az ilyen áru megfelelő védelméről és biztosításáról gondoskodni.

 

2.     Szavatosság és jótállás 

Szállító a termékek minőségéért a jogszabályi előírások szerinti szavatosságot / jótállást (a 151/2003 Korm. rendeletben előírt kötelező jótállást) vállal. Nincs azonban befolyása a termék további raktározási és felhasználási körülményeire, így az ebből eredő károk nem a Szállítót terhelik. Kifogásnak – amennyiben nem rejtett hibáról van szó – az áru beszerzésétől számított 8 napon belül írásban kell megtörténnie, egyébként a törvényi szabályozás az irányadó. Kétséges esetekben alkalmazási próbát kell végezni. A megalapozott reklamáció költségeit Szállító viseli. Minőségi kifogást követően a Szállító útmutatásának megfelelően kell eljárni, és a kifogásolt terméket a Szállító kifejezett kívánságára székhelyére vissza kell küldeni. Bármilyen okból történő hibás szállítás esetén a Szállítót azonnal írásban értesíteni kell, és annak útmutatására várni kell a szállítmány sorsát illetően. A szállítmány előzetes egyeztetés nélkül nem küldhető vissza a Szállítónak. Amennyiben Szállító termékével kapcsolatban jótállási / szavatossági igény merül fel, úgy Megrendelő az igény hozzá történő bejelentését követő 2 munkanapon belül írásban tájékoztatja Szállítót az igénybejelentéskor felvett jegyzőkönyv egyidejű megküldése mellett.

 

3.    Üzleti bemutató állványok 

A Szállító vállalja, hogy üzleti bemutató állványokat helyez ki a Megrendelő üzletébe a Szállító termékeinek esztétikus elhelyezése és a forgalmazás elősegítése céljából. Valamennyi bemutató állvány kihelyezése előzetes egyeztetést követően történik. A Felek által közösen megállapodott forgalom elérése esetén az állványok költsége a Szállítót terheli.

 

4.    Üzleti titok 

Szállító és Megrendelő a közöttük fennálló üzleti kapcsolat során, az azzal kapcsolatosan tudomásukra jutott információkat, adatokat (különösen árak, kondíciók, stb.) üzleti titoknak tekintik, azokat bizalmasan kezelik még az üzleti kapcsolat megszűnését követően is.

 

5.    Megállapodások 

Szállítónak a Megrendelőhöz történő – a Megrendelő által közölt adatok alapján készült - írásbeli értesítése az átvételtől függetlenül (a Felek szerződéses kapcsolatában) közöltnek számít. Minden szóbeli megállapodás a Szállító írásos visszaigazolásával válik érvényessé. A Szállító által a honlapján közzétett információk (biztonsági adatlapok, stb.) hivatalos, írásos értesítésnek minősülnek. A jelen szerződés vonatkozásában, írásbeli nyilatkozatnak minősül az e-mail üzenet is. 

//
Az oldal sütiket használ. A sütik használata segítséget nyújt a felhasználók útmutatásában és a webanalitika kialakításában, valamint segítenek a weboldal jobb és felhasználóbarátabbá tételében.
Elfogad

További információt itt talál Adatvédelem.
X